tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA 2024/2025

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na
rok szkolny 2024/2025 odbędzie się
w dniach 04.03.2024r.–15.03.2024r.

Oferta przedszkoli, wnioski i oświadczenia dostępne pod adresem: www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia

Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

 • od 04.03. od godziny 12:00 do 15.03.2024 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru

 • do 4.04.2024 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 • 9.04.2024 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 • 9.04.2024 od godziny 12:00 do 16.04.2024 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

U W A G A !!!
Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!!!


18.04.2024 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, mają zapewnione miejsce w przedszkolu w roku szkolnym 2024/2025.

Zasady i kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (każde kryterium 64 punkty):

 • wielodzietność rodziny kandydata

 • niepełnosprawność kandydata

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria określone w Uchwale nr 1268/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r.:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez co najmniej jednego z rodziców – 32 punkty

 • wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie dziennym lub stacjonarnym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów

 • ubieganie się o objęcie wychowaniem przedszkolnym lub kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo dziecka w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 8 punktów

 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola – szkoły, przedszkola lub żłobka – 4 punkty

 • objęcie rodziny dziecka nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 2 punkty


  • UWAGA RODZICE!

   Podajemy termin przerwy wakacyjnej w naszym przedszkolu:

   01-21 LIPCA 2024.

   (W tym czasie przedszkole będzie nieczynne, rodzice muszą zapewnić dziecio opiekę we własnym zakresie).

   Szanowni Rodzice!

   RODO, poniżej do pobrania:

   Klauzula dot. RODO
   Klauzula dot. monitotingu

   Szanowni Rodzice!

   Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica lub elektronicznej (pm14@vp.pl) musi być dostarczone/przesłane do przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

   Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 9,00zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

   Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z deklaracją.

   Prosimy o przestrzeganie zasad:
   -przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
   -odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

   W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

   Dziękujemy!