tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

UWAGA RODZICE!

REKRUTACJA Publikujemy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do naszego przedszkola.

Lista do pobrania tutaj.

Jeśli Państwa dziecko widnieje na liście kandydatów zakwalifikowanych, konieczne jest "Potwierdzenie woli" do 14.04.2021r. do godziny 15:00.

UWAGA! Brak złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!


Rodzic ma do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Jeden z nich polega na złożeniu podpisu elektronicznego (profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ znamy tożsamość osoby wykonującej tę czynność.

Drugi polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanem lub zdjęciem takiego oświadczenia.

Pełne informacje można uzyskać tutaj

Informacje o procedurzeUWAGA RODZICE!

na podanej poniżej stronie zostały ogłoszone zmiany w zasadach bezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rodzice zatrudnieni w służbach medycznych lub porządkowych, których dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola, proszeni są o pilny kontakt email: pm14@vp.pl

Tu do pobrania oświadczenie rodzica.

W dniu   marca 2021 weszło w życie rozporządzenie MEN, rozszerzające listę rodziców, których dzieci są uprawnione do korzystania z opieki przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty".
Treść rozporządzenia do pobrania tutaj.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniach 22.02.2021 r. – 10.03.2021 r.

Oferta przedszkoli, wnioski i oświadczenia będą dostępne wkrótce.
Więcej informacji można uzyskać tutaj

Infomracje o procedurze


TERMINARZ REKRUTACJI:

Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

– 22.02. – 10.03.2021 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– do 30.03.2021 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
– 6.04.2021 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
– 6.04.2021 od godziny 12:00 do 14.04.2021 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

U W A G A !!!
Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!


– 15.04.2021 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice do 15.02.2021 r. złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu,
zaplanowana jest w okresie

5 -16 lipca 2021 r.

- w tym czasie przedszkole będzie nieczynne

(w związku z pandemią, nie będzie tzw. przedszkoli zastępczych).Informacja z Wydziału Edukacji dla Rodziców
odnośnie zasiłku opiekuńczego:


„Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada – informacja dla rodziców.

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola–pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni–od 9 do 29 listopada 2020 r.

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

* zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne;
* niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
* ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.
Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:
* rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
* ubezpieczonym rodzicom dzieci:
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
* ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Przypomnimy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju umożliwione zostało ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br.
Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego-zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września br.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok.
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i związanym z tym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy

Link do komunikatu na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-29-listopadaSzanowni Rodzice!

W związku z wprowadzeniem RODO, poniżej do pobrania klauzula informacyjna.

Klauzula dot. RODO

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że warunkiem odpisu (czesnego) z tytułu nieobecności dziecka spowodowanej chorobą jest dostarczenie przez rodzica usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub rodzica musi być dostarczone do sekretariatu przedszkola lub nauczyciela grupy najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.

Przypominamy jednocześnie, że stawka żywieniowa w wysokości 5,50zł za dzień jest odliczana zawsze, niezależnie od ilości dni oraz przyczyn nieobecności dziecka i nie wymaga dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia.

Przypominamy, że dzieci muszą być przyprowadzone do przedszkola i odbierane zgodnie z Deklaracją.

Prosimy o przestrzeganie zasad:
-przyprowadzamy dzieci najpóźniej do godz. 8:00
-odbieramy dzieci najwcześniej o godz. 14:00

W uzasadnionych przypadkach poźniejszego przyprowadzania lub wcześniejszego odbierania dzieci prosimy o cierpliwość i zachowanie spokoju w oczekiwaniu na obsłużenie przez pracowników przedszkola!

Dziękujemy!