tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plProgramy realizowane w Przedszkolu Miejskim nr 14

W Przedszkolu Miejskim nr 14 im. J. Korczaka realizowane są Programy:

 • Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” został dostosowany do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017., poz. 356).
  Autorkami są: Mirosława Pleskot oraz Agnieszka Staszewska-Mieszek.

  Program opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Elementem podstawowym do opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej. Cele programu wskazują nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
  Program skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy i organizacji zajęć.
  Psychologiczne podstawy programu stanowią konstruktywistyczne teorie uczenia się. Odnosząc się w programie do założeń edukacji konstruktywistycznej, Autorki wskazują ważne zadania nauczyciela: organizuje on sytuacje edukacyjne, w trakcie których dziecko ma możliwość działać poznawczo oraz w trakcie których wzmacniana jest jego naturalna ciekawość. Autorki programu uświadamiają nauczycielom także to, jak ważne dla rozwoju dziecka są różnorodne rodzaje aktywności i różne kategorie tych aktywności.
  Program jest zorientowany na dziecko oraz jego aktualną i najbliższą strefę rozwoju (odniesienie do koncepcji Lwa Wygotskiego).
  W programie wyodrębniono osiem obszarów działalności dziecka, do których zostały przypisane cele kształcenia i wychowania. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe, których układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności na poziomie wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań, koncentrując się na aktualnym poziomie rozwoju i możliwościach najbliższego rozwoju dziecka. Dzięki takiemu ujęciu widoczny jest przyrost wiedzy i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.
  Program obejmuje trzy przedziały wiekowe: 3–4-latki, 4–5-latki i 5–6-latki. Taki podział pozwala nauczycielowi w sposób elastyczny dostosowywać treści do dzieci młodszych i starszych w grupie wiekowej, którą prowadzi. W każdym przedziale wiekowym uwzględniony został podział na trzy etapy opanowania przez dzieci wiedzy i umiejętności.
  Zaproponowane w programie metody (metoda projektów i metoda okazji sytuacyjnych) są wartościowe wychowawczo i dobrze wkomponowują się w nurt pedagogiki konstruktywistycznej. Każda z nich akcentuje samodzielne budowanie wiedzy przez dziecko, eksplorację otoczenia oraz rozwiązywania nurtujących dzieci problemów badawczych. Autorki prezentują także przykładowe zajęcie z wykorzystaniem metody okazji sytuacyjnych. Nie wykluczają też stosowania przez nauczyciela innych metod wspierających rozwój dziecka.
  Praca z programem umożliwia nauczycielowi refleksyjne podejście do procesu wychowania, podejmowania takich działań, które biorą pod uwagę indywidualny profil rozwojowy oraz specyfikę rozwojową dzieci w wieku 3–6 lat. Program ułatwia realizację własnych pasji nauczyciela i zainteresowań dzieci. Harmonizuje wiedzę, umiejętności i wartości wychowawcze w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Opiniowany program wskazuje procedury osiągania celów. Zaproponowane metody i formy pracy zapewniają osiągnięcie założonych celów pracy i są wartościowe wychowawczo, angażują wszystkie zmysły i wykorzystują różne typy inteligencji. W programie przewidziano różnicowanie form pracy. Program daje nauczycielowi także możliwość pracy z uczniem słabym i zdolnym. Zawiera propozycję autoewaluacji pracy nauczyciela w oparciu o Schemat aktywności dziecka jako autoewaluacja codziennych, tygodniowych czy miesięcznych planów i realizowanych zajęć.
  Program nie zawiera konkretnego narzędzia do prowadzenia obserwacji i diagnozy dziecka, ale Autorki zaprezentowały, jak w refleksyjny sposób nauczyciel powinien podchodzić do diagnozy przedszkolnej i jak dokonywać właściwej oceny stopnia opanowania przez dziecko kompetencji odpowiednich do jego możliwości i potrzeb rozwojowych. Nauczyciel znajdzie w programie sfery osiągnięć, istotne w ocenie gotowości szkolnej, a także swego rodzaju standardy pomocne w trafnym doborze gotowych narzędzi badawczych lub opracowaniu własnych arkuszy do prowadzania obserwacji pedagogicznej w przedszkolu. Może także spróbować wykorzystać do interpretacji oceny stopnia nabywania przez dziecko określonych kompetencji zdobycze pedagogiki konstruktywistycznej, przyjmując czterostopniową skalę oceny.
  Program „Kocham przedszkole” jest odpowiedni do realizacji w każdej placówce. Umożliwia realizację treści i umiejętności opisanych w aktualnej podstawie programowej.
  Jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym oraz uwzględnia aktualny stan wiedzy psychologicznej i metodycznej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Realizacja programu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwoli na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej.
  (Opinia p. Sławomiry Załęskiej doradcy metodycznego)

 • Program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” - oparty na koncepcji Lwa Wygotskiego, który przełamuje dotychczasowy model edukacji – zamiast uczyć dziecko odtwarzania zapamiętanych informacji, uczy samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy, wykorzystuje posiadane przez dziecko umiejętności do rozwijania obecnych i nabywania nowych zdolności., jest doskonałym przygotowaniem do edukacji szkolnej – rozwija wiele umiejętności, które będą przydatne dziecku w szkole m.in. zdolność do odnajdywania niestandardowych rozwiązań, daje możliwość pracy z dziećmi w małych ok. 12 osobowych zespołach („Gąsienice” – dzieci 3 i 4 letnie, „Motyle” – dzieci 5 i 6 letnie), umożliwia naukę przez doświadczanie – każde dziecko wykonuje zadania oparte na obserwacji, samodzielnym odkrywaniu oraz wyciąganiu wniosków, wyrabia u dziecka poczucie jego wartości, ważności w grupie, praca w małym zespole przy realizacji Programu daje szansę aktywnej komunikacji, inspiracji, kreatywności, autoprezentacji, akceptacji, wysokiej samooceny, systematyczność realizacji, czytelność celów, łatwość organizacji są gwarancją efektywnej edukacji, sercem Programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli (dzięki umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, lepiej przyswajają pojęcia matematyczne), dzięki programowi dzieci zdobywają wiedzę lecz także uczą się uczą się, jak tę wiedzę zdobywać.

 • Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” (międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

 • Program wychowawczy „Pogodne dzieciństwo” dla dzieci 3 – 6 letnich oparty na koncepcji J. Korczaka oraz Programie Zdrowia Emocjonalnego Fundacji ABC XXI, który rozszerza świadomość wychowawczą., propaguje zasady zdrowia emocjonalnego jako podstawy do osiągnięcia szczęścia w całym życiu, rozwija pozytywną samoocenę dziecka, uświadamia dzieciom ich prawa przynależne każdemu człowiekowi i członkowi społeczeństwa, chroni dzieci przed przemocą rozumianą także jako zaniedbywanie emocjonalne, wzbudza szacunek dziecka dla samego siebie i innych osób, uczy dziecko rozpoznawania własnych zalet i wad oraz ich akceptacji, uczy umiejętności współżycia w grupie, wskazuje sposoby zaspokajania potrzeb emocjonalnych