tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plProgramy realizowane w Przedszkolu Miejskim nr 14

W Przedszkolu Miejskim nr 14 im. J. Korczaka realizowane są Programy:

  • Program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Szkolnego PWN autorstwo: Jolanta Kopała, Elżbieta Tokarska, zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia2009r. Nr 4, poz. 17).
    Realizacja programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. W Programie został wskazany poziom umiejętności i wiadomości dzieci kończących przedszkole z rozszerzeniem dla dziecka zdolnego, co jest elementem innowacyjnym programu. Program został opracowany po szerokiej konsultacji w środowisku nauczycielskim, uwzględnia potrzeby i oczekiwania nauczycieli dotyczące przydatnego programu wychowania przedszkolnego. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole: Program uwzględnia treści skierowane do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez podziału wiekowego i przewiduje stopniowe przyswajanie przez dziecko określonych umiejętności, sposoby realizacji treści oraz działania wspomagające. Treści zawarte w Programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu, zarówno sposobów pracy, jak i efektów końcowych, we wszystkich obszarach. Program jest tak skonstruowany, by mógł być wykorzystywany w grupach zróżnicowanych wiekowo. Ideą przewodnią Programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich poprzez poznawanie wszystkimi zmysłami, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci, uwzględnianie podmiotowości każdego dziecka z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

  • Program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” - oparty na koncepcji Lwa Wygotskiego, który przełamuje dotychczasowy model edukacji – zamiast uczyć dziecko odtwarzania zapamiętanych informacji, uczy samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy, wykorzystuje posiadane przez dziecko umiejętności do rozwijania obecnych i nabywania nowych zdolności., jest doskonałym przygotowaniem do edukacji szkolnej – rozwija wiele umiejętności, które będą przydatne dziecku w szkole m.in. zdolność do odnajdywania niestandardowych rozwiązań, daje możliwość pracy z dziećmi w małych ok. 12 osobowych zespołach („Gąsienice” – dzieci 3 i 4 letnie, „Motyle” – dzieci 5 i 6 letnie), umożliwia naukę przez doświadczanie – każde dziecko wykonuje zadania oparte na obserwacji, samodzielnym odkrywaniu oraz wyciąganiu wniosków, wyrabia u dziecka poczucie jego wartości, ważności w grupie, praca w małym zespole przy realizacji Programu daje szansę aktywnej komunikacji, inspiracji, kreatywności, autoprezentacji, akceptacji, wysokiej samooceny, systematyczność realizacji, czytelność celów, łatwość organizacji są gwarancją efektywnej edukacji, sercem Programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli (dzięki umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, lepiej przyswajają pojęcia matematyczne), dzięki programowi dzieci zdobywają wiedzę lecz także uczą się uczą się, jak tę wiedzę zdobywać.

  • Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” (międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

  • Program wychowawczy „Pogodne dzieciństwo” dla dzieci 3 – 6 letnich oparty na koncepcji J. Korczaka oraz Programie Zdrowia Emocjonalnego Fundacji ABC XXI, który rozszerza świadomość wychowawczą., propaguje zasady zdrowia emocjonalnego jako podstawy do osiągnięcia szczęścia w całym życiu, rozwija pozytywną samoocenę dziecka, uświadamia dzieciom ich prawa przynależne każdemu człowiekowi i członkowi społeczeństwa, chroni dzieci przed przemocą rozumianą także jako zaniedbywanie emocjonalne, wzbudza szacunek dziecka dla samego siebie i innych osób, uczy dziecko rozpoznawania własnych zalet i wad oraz ich akceptacji, uczy umiejętności współżycia w grupie, wskazuje sposoby zaspokajania potrzeb emocjonalnych