tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plRegulamin Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego nr 14
im. J. Korczaka w Toruniu

Uchwałą Rady Rodziców z dnia 14 września 2022 wprowadza się Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023.

Postanowienia ogólne
§ 1


1. Rada Rodziców zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
2. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
  • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
  • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców w istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
  • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
  • Typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego.
  • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli.
Wybory do Rady
§ 2


1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Wybory do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie wchodzą osoby, które kandydują do Rady.
3. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze: złożenia rezygnacji lub odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców.
4. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady, propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
5. Rada Rodziców powinna składać się z co najmniej jednego reprezentanta z każdej grupy.
6. Kadencja Rady trwa rok. W szczególnych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.
7. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu.

Władze Rady
§ 3


1. Rodzice wybrani do Rady Rodziców wybierają spośród siebie Prezydium Rady czyli Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rodzice wybrani do Rady Rodziców wybierają spośród siebie Komisję Rewizyjną w składzie czteroosobowym.

§ 4

1. Przewodniczący Rady oraz Zastępca Przewodniczącego może w porozumieniu z dyrektorem placówki organizować prace Rady, zwoływać i prowadzić posiedzenia Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Sekretarz Rady odpowiada za protokołowanie jej posiedzeń.

§ 5

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie realizacji uchwał podejmowanych przez Radę oraz przeprowadzanie kontroli gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady, co każdorazowo poświadczone jest stosownym Protokołem.

Posiedzenia Rady
§ 6


1. Posiedzenia Rady odbywać się będą w terminach ustalonych z dyrektorem placówki nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Przewodniczącym (co najmniej 7 dni przed posiedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia). W szczególnych przypadkach można zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowywania siedmiodniowego terminu.
3. Posiedzenia mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 7

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Dyrektora w porozumieniu z Przewodniczącym lub wyznaczonym członkiem Prezydium.
2. W posiedzeniu Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor lub upoważnione inne osoby.
3. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzeń Rady są zatwierdzane przez Radę po odczytaniu na następnym posiedzeniu Rady.

Podejmowanie Uchwał
§ 9


1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członka Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 10

1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku.

§ 11
1. Opinie Rady są przyjmowane w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki członków Rady
§ 12


1. Członkowie Rady mają prawo do:
  • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z działalnością Rady
  • wypowiadania swoich opinii w sprawach przedszkola
  • głosowania na równych prawach przy podejmowanych przez Radę decyzjach.
Fundusze Rady
§ 13


1. Rada będzie gromadzić fundusze wpłacane przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub osoby fizyczne lub prawne (w formie dobrowolnych wpłat), które przeznaczone będą na działalność statutową przedszkola (zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zabawek, wycieczki, spektakle, warsztaty, elementy wyposażenia pomieszczeń przedszkola, elementy dekoracyjne, koszty wynajmu autokarów na przewóz dzieci a także paczek i upominków okolicznościowych dla dzieci) oraz wspierać konkursy, przeglądy i festyny organizowane przez przedszkole lub takie, w których uczestniczy reprezentacja placówki.
2. Wysokość składki ustalana jest przez Radę na pierwszym zebraniu.

§ 14

1. Wpłat funduszy na działalność Rady Rodziców, Rodzice dokonują na wydzielone konto bankowe lub w sekretariacie przedszkola za pisemnym potwierdzeniem (druk KP).
2. Rada Rodziców upoważnia dyrektora placówki do dysponowania środkami finansowymi Rady.
3. Operacji związanych z obsługą konta bankowego Rady Rodziców (wydruk wyciągów, wpłaty i wypłaty środków) może dokonywać dyrektor przedszkola lub powołana (upoważniona) przez niego osoba.
4. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do okresowego sprawdzania dokumentacji finansowej Rady Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.