tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plSTATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
im. J. Korczaka w Toruniu

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2014 r. wprowadza się tekst jednolity
Statutu Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu przy ul. Inowrocławskiej 44 zwane w dalszej części Statutu przedszkolem, jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego, która:
1.1 realizuje bezpłatną podstawę programową wprowadzoną Rozporządzeniem MEN z dn. 23. 12. 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w godzinach 8.00 – 13. 00
1.2 umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
1.3 prowadzi działania wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze dla dzieci od 3 do 6 lat w przypadku dzieci odroczonych oraz zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
1.4 przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.7)
1.5 zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
1.6 zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka
1.7 prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Przedszkole otrzymuje nazwę w brzmieniu: Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu ul. Inowrocławska 44
2.1 Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu
3. Przedszkole firmuje się znakiem przyjętym za własny uchwałą Rady Pedagogicznej placówki

§ 2
1. Przedszkole działa na podstawie:
· Ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594)
· Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie Oświaty ( Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572)
· Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 191)
· Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 885)
· Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 607/2004 z dn. 4 listopada 2004 w sprawie uporządkowania struktury i zasad funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Torunia
· Uchwały Rady Pedagogicznej
· Innych obowiązujących aktów prawnych

§ 3
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Toruń
2. Gmina Miasta Toruń wykonuje funkcje i zadania organu prowadzącego przedszkola przez Radę, Zarząd i Prezydenta Miasta, oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta - stosownie do statutu Miasta, oraz przyjętych regulaminów
3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kujawsko – pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

§ 5
1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
3. Celem przedszkola jest:
3.1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju
3.2. Stymulowanie rozwoju wychowanków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
3.3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
3.4. Opieka nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez wdrożenie do realizacji indywidualnych programów
3.5. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata
3.6. Nabywanie przez dzieci umiejętności poprzez działanie
3.7. Budowanie u dzieci systemu wartości
3.8. Wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci
3.9. Rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci
3.10. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej
3.11. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

§ 6
1. Do zadań przedszkola należą:
1.1 Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijania ich sprawności ruchowej.
1.2 Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób doświadczeń z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
1.3 Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną
1.4 Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej i kreślenie symboli graficznych
1.5 Integrowanie treści edukacyjnych
1.6 Wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określonego jako podejście sytuacyjne
1.7 Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka oraz udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.8 Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej
1.9 Otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych, działania stymulacyjno - kompensacyjne
2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z życzeniem rodziców.

§ 7
Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) dzieci, z zespołami działającymi w środowisku, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność przedszkola.

§ 8
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
1.1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli
1.2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci
1.3. W chwili nieobecności nauczyciela opiekę nad dziećmi przejmuje inny pracownik przedszkola
1.4. W budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym obowiązują jasne zasady zachowania się dzieci
1.5. We wszystkich miejscach pobytu dzieci obowiązują odrębne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa
1.6. W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spoczywa na nauczycielu prowadzącym
1.7. Drzwi wejściowe do budynku przedszkola w godzinach 8.00 – 14.00 są zamknięte (osoby przychodzące w tych godzinach korzystają z dzwonka i zgłaszają opuszczenie przedszkola pracownikowi)
1.8. W godzinach przyprowadzania dzieci, rodzic zobowiązany jest do przekazania dziecka pracownikowi placówki, w czasie odbioru pracownik przekazuje dziecko rodzicom lub osobom przez nich upoważnionym
1.9. W czasie organizacji zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców, imprez rodzinnych, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice
1.10. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na 15 dzieci jedna osoba dorosła (pracownik placówki lub rodzic)
1.11. W razie wypadku nauczyciel lub inny pracownik placówki zobowiązany jest do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy (wg zasad określonych w Instrukcji)
1.12. Podawanie leków wychowankom możliwe jest tylko w przypadku schorzeń przewlekłych lub bezpośredniego zagrożenia życia (na podstawie pisemnej informacji i zgody rodziców dziecka)
1.13. Dzieci przyprowadzone do przedszkola muszą być zdrowe, w razie jakichkolwiek wątpliwości rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka
1.14. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę dorosłą.
1.15. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

§ 9
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 10
1. Organami przedszkola są:
1.1. Dyrektor
1.2. Rada Pedagogiczna
1.3. Rada Rodziców

§ 11
1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący placówkę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
1.1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1.1.1. Kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz
1.1.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny
1.1.3. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
1.1.4. Realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
1.1.5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki
1.1.6. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę
1.1.7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych
1.1.8. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
1.1.9. Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki
1.1.10. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej
1.2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach
1.2.1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki
1.2.2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki
1.2.3. Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki
1.3. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną oraz rodzicami
1.4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący
1.5. W przedszkolu do pięciu oddziałów funkcję zastępcy dyrektora może sprawować wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Funkcja ta pełniona jest społecznie
1.6. Rada pedagogiczna może opracować i uchwalić zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora

§ 12
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia
1.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki
1.2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor placówki
1.3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej
1.4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady
1.5. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
2.1. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki
2.2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki
2.3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki
2.4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności
3.1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
3.2. projekt planu finansowego szkoły lub placówki
3.3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
3.4. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki
6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce
7. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku
8. Rada Pedagogiczna na wniosek organu prowadzącego typuje spośród siebie przedstawiciela wchodzącego w skład Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane
11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki

§ 13
1. Rada Rodziców
1.1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki, stanowi reprezentację rodziców przedszkola
1.2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole
1.3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów
1.4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki
1.5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1.5.1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego, Profilaktycznego
1.5.2. Opiniowanie zestawu Programów Wychowania Przedszkolnego oraz podręczników szkolnych
1.5.3. Rada Rodziców opiniuje Program i Harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu
1.5.4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu, Program ten ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny
1.5.5. Opiniuje projekt finansowy składany przez dyrektora przedszkola
1.6. Typuje jednego przedstawiciela do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora na wniosek organu prowadzącego
1.7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola
1.8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin
1.9. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice - 1 przedstawiciel grupy, wybrany zgodnie z określoną procedurą na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym
1.10. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor przedszkola lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady Rodziców
1.11. Zebrania rady rodziców są protokołowane

§ 14
Współpraca między organami przedszkola

1. Organy przedszkola współdziałając ze sobą:
1.1. Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie przedszkola
1.2. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
1.3. Stwarzają jak najlepsze warunki rozwoju wychowankom oraz podnoszą jakość świadczonych usług
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i edukacji dzieci poprzez
2.1. Rozmowy indywidualne
2.2. Zebrania z rodzicami organizowane w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym
2.3. Rodzice współuczestniczą w tworzeniu i realizacji programów wychowawczych, edukacyjnych (udział w radach pedagogicznych, zebraniach z rodzicami, diagnozowaniu działań placówki i wzajemnych oczekiwań, inne formy)
3. Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej i rodzicom informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym, uchwał organu prowadzącego, zarządzeń organu nadzorującego
4. Informacje dotyczące bieżącej działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, stronie internetowej, w ulotkach informacyjnych oraz gazetce przedszkolnej

§ 15
Zasady współpracy
1. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola.
2. Organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku
3. Każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
· gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
· zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań i decyzji
· wymiana informacji następuje poprzez zaproszenie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych organów: Dyrektor - Rada Rodziców podczas spotkań organizowanych przez Radę Rodziców w tym na wniosek Dyrektora, Rada Pedagogiczna - Rada Rodziców spotykają się przynajmniej 2 razy w roku szkolnym (na zakończenie I i II półrocza)
4. Organy spotykają się w każdej chwili w zależności od potrzeb.
5. Wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu

§ 16
Spory między organami
Spory kompetencyjne miedzy organami przedszkola rozstrzyga powołany w tym celu zespół w skład którego wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu:
1. Organy przedszkola wybierają swego przedstawiciela do zespołu. Dyrektor przedszkola jako organ jednoosobowy wyznacza swego przedstawiciela, np. wicedyrektora lub nauczyciela.
2. Zespół jest powołany na trzy lata
3. Zespół wybiera spośród swego grona przewodniczącego na kadencję roczną
4. Zespół wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków
5. Rozstrzygnięcia jego są ostateczne
6. Sprawy pod obrady zespołu wnoszone są w formie pisemnej przez organ, którego kompetencje naruszono
7. Wnoszone sprawy rozstrzygane są w ciągu 14 dni
8. Decyzje o rozstrzygnięciu zespół przedstawia niezwłocznie wszystkim zainteresowanym stronom
9. Organ, którego winę zespół ustalił, musi naprawić skutki swego działania niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu trzech miesięcy od rozstrzygnięcia sporu przez zespół
10. Zespół dokumentuje przebieg spotkań w formie protokołów oraz prowadzi rejestr wniesionych spraw
11. W przypadku nie rozwiązania sporu przez zespół, organ wnoszący sprawę może ją wnieść do organów wyższego rzędu zgodnie z ich kompetencjami, tj.
a. Rada Rodziców i Dyrektor → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji
b. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna → do Dyrektora
c. Rada Pedagogiczna i Dyrektor → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji
d. Dyrektor i Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna → do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji→ do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji

§ 17
Tryb rozstrzygania skarg
1. Skargi, w których stroną jest dziecko (dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka)
a. rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni do dyrektora przedszkola, który ją niezwłocznie rozpatruje
b. jeśli skarga wniesiona jest ustnie, dyrektor sporządza notatkę
c. dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków
d. o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie
e. w przypadku, gdy sprawa dotyczy dyrektora jako nauczyciela lub rozstrzygniecie skargi przez dyrektora jest niesatysfakcjonujące rodzic może zgłosić skargę do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu lub do Rzecznika Praw Dziecka działającego przy Kujawsko- Pomorskim Kuratorze Oświaty
f. organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania zgodnie ze swoimi kompetencjami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2. Skargi, w których strona jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami
3. Skargi i wnioski do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny wnoszone są zgodnie z kompetencjami tych organów. Wymienione organy rozpatrują skargi i wnioski zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 18
1. Przedszkole organizuje pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych” zatwierdzoną przez MEN
1.1  „Program Wychowania Przedszkolnego” Wydawnictwa Szkolnego PWN (autorzy E. Tokarska, J. Kopała) - program wiodący
1.2  Program Wychowawczy „Pogodne dzieciństwo” dla dzieci 3-6 letnich oparty na koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka oraz Programie Zdrowia Emocjonalnego Fundacji ABC XXI
1.3  Program „Klucz do uczenia się”
1.4  Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

§ 19
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia.
2. Arkusz zatwierdza Dyrektor Wydziału Edukacji w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

§ 20
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku 3-6 lat
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
3. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej danym oddziałem opiekują się ci sami nauczyciele przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola
5. W przedszkolu działają grupy mieszane dzieci 3-6 letnich tzw. grupy „rodzinne”
5.1 Struktura wiekowa dzieci w poszczególnych grupach uzależniona jest od ilości dzieci poszczególnych roczników do każdej grupy uczęszczają dzieci 3-6 letnie
5.2 Dzieci przebywają w jednej grupie przez cały czas swojej edukacji przedszkolnej
5.3 Istnieje możliwość przeniesienia dziecka do innej grupy na wniosek rodzica, z zastrzeżeniem, że we wskazanej przez rodzica grupie są wolne miejsca

§ 21
1. Czas pracy przedszkola w ciągu roku wynosi cały rok, z zachowaniem 35 dniowej przerwy letniej, podczas której rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie: w wyjątkowych przypadkach na wniosek rodzica dzieci zostaną skierowane do innych placówek przedszkolnych.
1.1 Termin przerwy letniej ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola
2. Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni
3. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11 godzin dziennie
4. Czas trwania zajęć:
4.1 Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
4.2 Zajęcia prowadzone dodatkowo, a w szczególności zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, nauka religii, zajęcia rewalidacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynoszą od 15 do 30 minut
5. Organizacja zajęć dodatkowych
5.1 Zajęcia dodatkowe prowadzone są z całą grupą lub z połowa grupy (podział na dzieci młodsze 3-4 letnie i dzieci starsze 5-6 letnie)
5.2 Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają pełne kwalifikacje, gwarantują właściwy ich przebieg oraz odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci
5.3 Dyrektor uczestniczy w zajęciach dodatkowych min. 1 raz w roku, obserwując ich przebieg i organizację
5.4 Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola (w budynku lub ogrodzie)

§ 22
1. W przedszkolu mogą być tworzone grupy o profilu językowym, sportowym, muzycznym itp. prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w placówce, zgodnie z ich wykształceniem, zainteresowaniami lub predyspozycjami
2. Zabawy, zajęcia i konwersacje w grupach językowych prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka

§ 23
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor opracowuje Ramowy Rozkład Dnia pracy przedszkola, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup.

§ 24
W przedszkolu mogą być tworzone oddziały, w których organizowane są zajęcia dla mniejszości narodowych i grup etnicznych. Zasady tworzenia tych oddziałów określają odrębne przepisy.

§ 25
1. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.
2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie.
3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale, naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej
4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe Władze Kościelne i innych związków wyznaniowych
5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

§ 26
1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych.
2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci w przypadkach zaburzeń wymowy oraz mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniających naukę
3. Zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii

§ 27
1. Przedszkole może organizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.
2. Gimnastyka korekcyjna może być prowadzona w grupach przedszkolnych.
3. Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie skierowania od lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.
4. Szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu ustala dyrektor.
5. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w ramach zajęć dodatkowych.
6. Czas trwania zajęć gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu wynosi 30 minut.
7. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w grupach liczących od 5 do 10 osób.
8. Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

§ 28
1. Przedszkole może od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka objąć go wczesnym wspomaganiem rozwoju, jeśli ma możliwości realizacji wskazań zwartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (środki dydaktyczne, sprzęt, zespół specjalistów)
2. Tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu

§ 29
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 30
1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1.1 Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
1.2 Poszanowania godności osobistej
1.3 Swobody wyrażania myśli, przekonań, przeżyć i spostrzeżeń w różnych formach działalności, zgodnie z obowiązującymi standardami zachowań w grupie społecznej
2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
2.1 Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii
2.2 Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej
2.2.1 Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
2.2.2 Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych
2.2.3 Pomaganie dzieciom młodszym, słabszym
2.2.4 Poszanowanie odrębności każdego kolegi
2.3. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno
2.4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości
2.5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów
2.6. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

§ 31
1. Rodzice mają prawo do:
1.1. Znajomości zadań wynikających z Programu Rozwoju Przedszkola i z Rocznego Planu Pracy Przedszkola oraz z Programu Wychowania Przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
1.2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
1.3. Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola
1.4. Aktywnego włączania się w życie przedszkola
1.5. Rodzice (prawni opiekunowie), jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Wydziału Oświaty w Toruniu lub Rzecznika Praw Dziecka w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone
2. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:
2.1 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola, rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych.
2.2 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach określonych w Deklaracji, w przypadku przekraczania określonego w deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do zmiany godzin określonych w Deklaracji i dokonywanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie ze stanem faktycznym
2.3 Przygotowanie dziecka do podjęcia edukacji przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych i higienicznych
2.4 Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący. W przypadku zaległości w opłatach za Przedszkole zasady ściągalności zaległości określa odrębny Regulamin
2.5 Zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej
2.6 Troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie
2.7 Przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych
2.8 Na prośbę dyrektora okazać zdolność dziecka do pobytu w przedszkolu, wystawioną przez lekarza
2.9 Niezwłocznie stawić się na wezwanie z przedszkola w przypadku zagrożenia zdrowia dziecka
2.10 Współpraca z nauczycielami i dyrektorem przedszkola w zakresie współpracy ze specjalistami, celem wspierania harmonijnego rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ VII
ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

§ 32
1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń” na dany rok szkolny, za pomocą systemu elektronicznego, opartego o jednolite kryteria naboru.
2. W przypadku istnienia wolnych miejsc w placówce istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola przez cały rok szkolny
3. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor

§ 33
1. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
1.1 niezgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni
1.2 nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1-miesiąc
1.3 braku opłaty za przedszkole wniesionej przez rodziców dziecka
1.4 zatajenia przez rodziców zgłaszających dziecko do przedszkola jego niepełnosprawności lub zaburzeń emocjonalno - społecznych.

ROZDZIAŁ VIII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 34
1. Do podstawowych zadań społecznego zastępcy dyrektora należy :
1.1 Współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy.
1.2 Organizowanie zastępstw w czasie nieobecności nauczycieli .
1.3 Przygotowanie zestawień nadgodzin nauczycieli.
1.4 Organizowanie planowanych i okazjonalnych uroczystości przedszkolnych.
1.5 Współudział w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
1.6 Pomoc przy organizacji współpracy przedszkola ze środowiskiem (konkursy, przeglądy, uroczystości, terminy, osoby odpowiedzialne…)
1.7 Koordynacja prac nad wystrojem placówki, bieżącymi informacjami dla rodziców w holu głównym
1.8 Przygotowywanie materiałów promocyjnych
1.9 Przygotowywanie potrzebnych dokumentów na spotkania dyrektora lub/i Rady Pedagogicznej

§ 35
1. Nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
Poza tym ma obowiązki:
1.1  Przejęcie pełnej odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
1.2  Organizowanie i prowadzenie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego w oparciu o znajomość rozwoju dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z podstawami wychowania w przedszkolu i współczesną wiedzą pedagogiczną.
1.3  Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.4  Tworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.
1.5  Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, zdrowotną i inną.
1.6  Nawiązanie współpracy z rodzicami lub opiekunami powierzonych wychowanków.
1.7  Współpraca ze środowiskiem w celu realizacji programu wychowania w przedszkolu.
1.8  Wywiązywanie się z przydzielonych czynności dodatkowych zgodnie z planem rocznym.
1.9  Wzbogacanie bazy materialnej przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.
1.10 Realizacja zaleceń i zarządzeń dyrektora.
1.11 Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, dokonywanie diagnozy i dokumentowanie jej.
1.12 Dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracy zespołu metodycznego, rady pedagogicznej i innych formach doskonalenia zawodowego.
1.13 Przestrzeganie tajemnicy służbowej
1.14 Dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno - moralną.
2. Prawa nauczycieli:
2.1. Korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej.
2.2. Tworzenie programów autorskich
2.3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych zgodnych z zasadami współczesnej pedagogiki i psychologii
2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2.5. Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego
2.6. Występowanie z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania w przedszkolu.

§ 36
1. Logopeda zobowiązany jest do:
1.1. Badań logopedycznych wszystkich dzieci testem przesiewowym
1.2. Diagnozowania zaburzeń mowy
1.3. Prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych indywidualnych oraz w małych grupach celem uzyskania poprawnej mowy dziecka.
1.4. Prowadzenia działań wczesnej profilaktyki zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem grup młodszych.
1.5. Systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
1.6. Współpracy z rodzicami: kontaktów indywidualnych, uczestniczenia w zebraniach grupowych.
1.7. Współpracy z Radą Pedagogiczną, celem ujednolicenia oddziaływań na dziecko, udzielania instruktażu metodycznego i merytorycznego z zakresu logopedii.

§ 37
1. Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy:
1.1. Realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne.
1.2. Kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości.
1.3. Wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.
1.4. Podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci.
1.5. Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę.
1.6. Głoszenie Słowa Bożego.
§ 38
1. Do podstawowych zadań intendenta należy:
1.1. Prowadzenie magazynu żywnościowego oraz zaopatrzenie przedszkola w żywność, sprzęt, pomoce i materiały gospodarcze.
1.2. Wydawanie produktów żywnościowych, sporządzanie raportów żywnościowych, jadłospisów dekadowych.
1.3. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji dla dzieci i personelu.
1.4. Prowadzenie dokumentacji magazynowej, żywnościowej, materiałowej zgodnie z przepisami.
1.5. Terminowe wykonywanie różnych sprawozdań związanych z żywieniem dzieci i ich frekwencji.
1.6. Dokonywanie kontrolnych spisów inwentarza.
1.7. Prowadzenie dokumentacji kasowej.
1.8. Sporządzanie raportów kasowych.
1.9. Odpowiedzialność za pobraną gotówkę.

§ 39
1. Do podstawowych zadań pomocy nauczyciela należy:
1.1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci .
1.2. Asystowanie nauczycielowi w prowadzonych zajęciach dydaktycznych, zabawach oraz innych formach aktywności dzieci (m.in. spacery i wycieczki)
1.3. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
1.4. Przestrzeganie zasad BHP.
1.5. Odpowiedzialność materialna za przydzielone mienie

§ 40
1. Do podstawowych zadań woźnej oddziałowej należy:
1.1. Utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych sal i pomieszczeń
1.2. Zapewnienie opiekę i bezpieczeństwo dzieci pod nieobecność nauczyciela
1.3. Podawanie dzieciom owoców i napojów w ciągu dnia.
1.4. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
1.5. Opieka podczas spacerów i wycieczek.
1.6. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
1.7. Przestrzeganie zasad BHP.
1.8. Odpowiedzialność materialna za przydzielone mienie

§ 41
1. Do podstawowych zadań woźnego gospodarczego należy:
1.1. Otwieranie przedszkola.
1.2. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieci pod nieobecność nauczyciela
1.3. Utrzymywanie w systematycznej czystości terenu (ogrodu) przedszkolnego oraz powierzonych magazynów
1.4. Pomoc w zaopatrzeniu przedszkola w żywność, sprzęt, materiały gospodarcze.
1.5. Bieżące naprawy zabawek i drobnego wyposażenia przedszkola.
1.6. Odśnieżanie dróg do budynku zimą.
1.7. Pełnienie innych czynności wynikających z organizacji pracy w przedszkolu i ogrodzie poleconych przez dyrektora.

§ 42
1. Kucharka zobowiązana jest do:
1.1. Higieny przyrządzanych posiłków.
1.2. Dbania o wysoką jakość przyrządzanych i wydawanych posiłków
1.3. Wydawania posiłków o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach.
1.4. Podpisywania Dzienników Żywieniowych i prowadzenia ewidencji posiłków serwowanych pracownikom
1.5. Prowadzenia ewidencji określonych przepisami HCCP
1.6. Utrzymywania w czystości kuchni i całego sprzętu.
1.7. Dbania o jakość powierzonego sprzętu.
1.8. Brania udziału w planowaniu tygodniowych jadłospisów.
1.9. Ponoszenia odpowiedzialności za prawidłową pracę w kuchni.

§ 43
1. Pomoc kuchenna zobowiązana jest do:
1.1. Pomocy kucharce w przygotowaniu i wydawaniu posiłków.
1.2. Utrzymywania w bezwzględnej czystości kuchni i przyległych pomieszczeń
1.3. Współodpowiedzialności za powierzony sprzęt i urządzenia, przechowywania ich w wyznaczonym miejscu.
1.4. Wykonywania innych poleceń dyrektora.

§ 44
1. Księgowa zobowiązana jest do:
1.1. Opracowania projektów planów finansowych przedszkola dotyczących budżetu (w porozumieniu z dyrektorem przedszkola).
1.2. Prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
1.3. Sporządzania list płac, oraz rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno - prawnych.
1.4. Sporządzania okresowych sprawozdań finansowych z wykonaniem budżetu i analiz stanu majątkowego.
1.5. Wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

§ 45
1. Do podstawowych zadań referenta ds. kadr należy:
1.1. Prowadzenie teczek osobowych pracowników.
1.2. Prowadzenie kartotek urlopowych
1.3. Prowadzenie ewidencji niezbędnych badań pracowniczych.
1.4. Przygotowywanie i wystawianie druków dokumentów dotyczących zatrudnienia.
1.5. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, pracowników.

ROZDZIAŁ IX
GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA

§ 46
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 240 z późniejszymi zmianami)

§ 47
1. Dotacji na działalność wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola oraz na utrzymanie obiektu udziela organ prowadzący, czyli Gmina Miasta Torunia.
2. Kwotę dotacji określa organ prowadzący w oparciu o plan finansowy przedszkola, przedłożony przez Dyrektora do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny dokonuje przedszkole do dnia 31 stycznia roku następnego.
5. Wysokość stawki żywieniowej określa dyrektor Wydziału Edukacji we współpracy z dyrektorem przedszkola

§ 48
Przedszkole jest zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

§ 49
1. Koszty prowadzenia zajęć wykraczających poza Podstawę Programową ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta
2. Koszt wyżywienia obejmuje trzy posiłki wg norm opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia.
3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie reguluje umowa zawierana pomiędzy rodzicami, a Dyrektorem przedszkola.
4. Dyrektor przedszkola jest upoważniony do zwolnienia rodzica z części odpłatności na indywidualny wniosek motywowany stanem zdrowia (dzieci niepełnosprawne, diety eliminacyjne, alergicy).

§ 50
Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej odbywa się zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA INNE

§ 51
Dzieci nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 52
Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach zawodowych.

§ 53
Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne

§ 54
Prowadzenie na terenie przedszkola działalności niestatutowej wymaga zgody organu prowadzącego

ROZDZIAŁ XI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 55
1. Niniejszy Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu przy ul. Inowrocławskiej 44 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Traci moc Statut Przedszkola Miejskiego Nr 14 z dnia 6 lutego 2012

3. Zmiany niniejsze statutu dokonuje się w trybie określonym w § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 33 MEN z dnia 06.10.1992r. w sprawie Ramowego Statutu Przedszkola.

.......... .....................................
( Podpis Przewodniczącego
Rady Pedagogicznej PM-14)

PODSTAWY PRAWNE:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483)
2) Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. Nr 120/91, poz. 526, 527)
3) Ustawy z dnia 11 marca 2013 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594)
4) Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie Oświaty ( Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572)
5) Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 191)
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 885)
7) Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 208
8) Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2011 nr 168, poz. 1004)
9) Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nowego statutu (Dz. U. 2007 nr 35 poz. 22)

10) Zarządzenie MEN z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego (M.P. Nr 83, poz. 724)

11) Zarządzenie nr 15 MEN z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej (Dz., U. MEN nr 6, poz. 19) z późniejszymi zmianami

12) Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli zmieniające rozporządzenie w sprawie nowego statutu (Dz. U. nr 14, poz. 132)
13) Rozporządzenie MEN z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie organizacji kształcenia umożliwiającego podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych (Dz. U. nr 34, poz. 150)
14) Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. nr 67, poz. 753)
15) Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. nr 65 poz. 331) z późniejszymi zmianami
16) Rozporządzenie MEN z dn. 15.12.2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2006 nr 235 poz. 1703)
17) Zarządzenie MEN z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole (M.P. nr 30, poz. 284)
18) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości im udzielania dotacji na działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną przedszkoli. (Dz. U. Nr 71, poz. 354)