tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plDeklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole14.com.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej
Powody wyłączenia
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektor Przedszkola P. Katarzyne Struszek.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Struszek, pm14@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 056 652 97 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich znajdą Państwo na stronie www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

 • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę, otwieraną ręcznie z zabezpieczeniem metalowym, część terenu przedszkolnego, cztery stopnie lub podjazd i szerokie drzwi jednoskrzydłowe, za którymi znajduje się krótki hol z kolejnymi szerokimi drzwiami jednoskrzydłowymi.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Jednostka posiada zatokę parkingową.
 • Budynek jest piętrowy, na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów wewnętrznych, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Wewnątrz budynku znajdują się korytarze wolne od barier architektonicznych, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Od strony zaplecza kuchennego znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Budynek jest wyposażony w zewnętrzną klatę schodową, służącą do ewentualnej ewakuacji.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz dyrektor przedszkola.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej


Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Inowrocławska 44
tel. 056 652 97 07
e-mail: pm14@vp.pl