tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plREGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI
CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU


1. Elektroniczny System Ewidencji Pobytu w Przedszkolu funkcjonujący w Przedszkolu Miejskim nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu obejmuje wszystkie dzieci.

2. W celu ewidencji obecności i czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się czytnik rejestrujący wejścia i wyjścia dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem.

3. Do każdego dziecka przypisana jest minimum jedna indywidualna karta zbliżeniowa, która zostaje wydana na własność rodzicowi (opiekunowi prawnemu). Kartą posługują się rodzice (opiekunowie prawni) niezwłocznie po przyprowadzeniu i przed odbiorem dziecka z przedszkola.

4. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. Na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WCHODZĘ”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Aktualna godzina wyświetla się na ekranie rejestratora.

5. Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – na wyświetlaczu rejestratora musi znajdować się napis „WYCHODZĘ” a przyłożenie karty zbliżeniowej zarejestruje godzinę odbioru dziecka.

6. Prawidłowe zarejestrowanie zdarzenia każdorazowo jest potwierdzane w rejestratorze sygnałem akustycznym, mignięciem podświetlenia wyświetlacza oraz napisem „WEJŚCIE” lub „WYJŚCIE”.

7. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które ewidencjonuje czas pobytu dziecka w przedszkolu. Dyrektor i intendent przedszkola otrzymują przejrzysty Raport, w którym uwzględnione są ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

8. W przypadku udokumentowanego Raportem przekraczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (w stosunku do złożonej przez rodziców Deklaracji) rodzice proszeni są o zmianę Deklaracji stosownie do rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

9. W przypadku braku przyłożenia karty zbliżeniowej w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka (sytuacje szczególne), rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników w sekretariacie przedszkola. Informacja taka może zostać przekazana osobiście lub telefonicznie wyłącznie tego samego dnia, którego brak przyłożenia karty dotyczy.

10. Zniszczenie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża właściciela karty. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 12,00 zł.

11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.