tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plREGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
IM. J. KORCZAKA W TORUNIU


1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 17:00

2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci, zgodnie z deklaracją złożoną sekretariacie przedszkola

3. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej 16 roku życia po uprzednim pisemnym powiadomieniu dyrektora.

4. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.

5. Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienia związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie.

6. Nie odebranie dziecka do godziny 17:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.

7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele mogą żądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

8. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.

9. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach (najpóźniej do 10 każdego miesiąca).

10. Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

11. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli - wychowawców.

12. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować formie pisemnej do dyrektora przedszkola.

13. Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku każdego roku szkolnego.

14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

15. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.


Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
Toruń wrzesień 2012 r.