tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.pl„Bez pogodnego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie"   

 J. Korczak


KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14
im. J. KORCZAKA W TORUNIU


Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.Nr 168, poz.1324)
Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
Statucie Przedszkola Miejskiego nr 14 im. J. Korczaka w Toruniu

MISJA PRZEDSZKOLA
Ideą przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka - człowieka, w ścisłej współpracy z rodzicami.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wychowanie ludzi wierzących we własne siły, przyjaźnie nastawionych do otoczenia, odróżniających dobro od zła, aktywnych w podejmowaniu działań, kreatywnych, potrafiących współpracować w zespole.

BAZA PRZEDSZKOLA
Placówka posiada:
 • siedem sal dydaktycznych jasnych, przestronnych, bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne i zabawki a przestrzeń edukacyjna zagospodarowana jest w sposób umożliwiający indywidualizację procesu dydaktycznego
 • dużą przestronną salę gimnastyczną
 • gabinet logopedy i salę komputerową
 • sale do prowadzenia zajęć w małych zespołach
 • duży, zielony ogród przedszkolny
 • szatnie dla dzieci wyposażone w nowe estetyczne szafki indywidualne
 • zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

METODY PRACY
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienna praktyka pedagogiczna wzbogacana jest o nowatorskie metody pracy:
 • pedagogikę zabawy
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, R. Labana,
 • glottodydaktykę
 • techniki twórczego myślenia

REALIZOWANE PROGRAMY

 • Program wychowania przedszkolnego Wydawnictwa Szkolnego PWN autorstwo: Jolanta Kopała, Elżbieta Tokarska, zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dziennik Ustaw z dn. 15 stycznia2009r. Nr 4, poz. 17).
  Realizacja programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. W Programie został wskazany poziom umiejętności i wiadomości dzieci kończących przedszkole z rozszerzeniem dla dziecka zdolnego, co jest elementem innowacyjnym programu. Program został opracowany po szerokiej konsultacji w środowisku nauczycielskim, uwzględnia potrzeby i oczekiwania nauczycieli dotyczące przydatnego programu wychowania przedszkolnego. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwiając zaspokajanie aktualnych jego potrzeb, dostosowując zadania do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zawiera istotne elementy w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole: Program uwzględnia treści skierowane do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez podziału wiekowego i przewiduje stopniowe przyswajanie przez dziecko określonych umiejętności, sposoby realizacji treści oraz działania wspomagające. Treści zawarte w Programie zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu, zarówno sposobów pracy, jak i efektów końcowych, we wszystkich obszarach. Program jest tak skonstruowany, by mógł być wykorzystywany w grupach zróżnicowanych wiekowo. Ideą przewodnią Programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich poprzez poznawanie wszystkimi zmysłami, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci, uwzględnianie podmiotowości każdego dziecka z zachowaniem zasady stopniowania trudności.


 • Program „KLUCZ DO UCZENIA SIĘ” - oparty na koncepcji Lwa Wygotskiego, który przełamuje dotychczasowy model edukacji – zamiast uczyć dziecko odtwarzania zapamiętanych informacji, uczy samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy, wykorzystuje posiadane przez dziecko umiejętności do rozwijania obecnych i nabywania nowych zdolności, jest doskonałym przygotowaniem do edukacji szkolnej – rozwija wiele umiejętności, które będą przydatne dziecku w szkole m.in. zdolność do odnajdywania niestandardowych rozwiązań, daje możliwość pracy z dziećmi w małych ok. 12 osobowych zespołach („Gąsienice” – dzieci 3 i 4 letnie, „Motyle” – dzieci 5 i 6 letnie), umożliwia naukę przez doświadczanie – każde dziecko wykonuje zadania oparte na obserwacji, samodzielnym odkrywaniu oraz wyciąganiu wniosków, wyrabia u dziecka poczucie jego wartości, ważności w grupie, praca w małym zespole przy realizacji Programu daje szansę aktywnej komunikacji, inspiracji, kreatywności, autoprezentacji, akceptacji, wysokiej samooceny, systematyczność realizacji, czytelność celów, łatwość organizacji są gwarancją efektywnej edukacji, sercem Programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli (dzięki umiejętności interpretowania symboli dzieci uczą się płynnie czytać, lepiej przyswajają pojęcia matematyczne), dzięki programowi dzieci zdobywają wiedzę lecz także uczą się uczą się, jak tę wiedzę zdobywać.
 • Program Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego” (międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
 • Program wychowawczy „Pogodne dzieciństwo” dla dzieci 3 – 6 letnich oparty na koncepcji J. Korczaka oraz Programie Zdrowia Emocjonalnego Fundacji ABC XXI, który rozszerza świadomość wychowawczą., propaguje zasady zdrowia emocjonalnego jako podstawy do osiągnięcia szczęścia w całym życiu, rozwija pozytywną samoocenę dziecka, uświadamia dzieciom ich prawa przynależne każdemu człowiekowi i członkowi społeczeństwa, chroni dzieci przed przemocą rozumianą także jako zaniedbywanie emocjonalne, wzbudza szacunek dziecka dla samego siebie i innych osób, uczy dziecko rozpoznawania własnych zalet i wad oraz ich akceptacji, uczy umiejętności współżycia w grupie, wskazuje sposoby zaspokajania potrzeb emocjonalnych
W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • Dbamy o łagodny start dziecka w przedszkolu
  • rodzice przyszłych przedszkolaków uczestniczą w organizacyjnym zebraniu z rodzicami
  • dzieci uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych
  • wystrój przedszkola oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach sprzyjają chętnemu pobytowi dziecka w przedszkolu

 • Pracują pedagodzy:
  • wykształceni, posiadający pełne kwalifikacje (studia magisterskie i podyplomowe; specjaliści różnych dziedzin)
  • doskonalący swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia
  • posiadający różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wykorzystywane do pracy z dziećmi
  • otwarci na potrzeby, aktywne poznawanie dzieci
  • realizujący koncepcję wychowawczą J. Korczaka w codziennej pracy z dziećmi
  • tworzący zgrany, koedukacyjny zespół (w przedszkolu na stanowisku nauczyciela pracują kobiety i mężczyźni)

 • Funkcjonują grupy rodzinne, w których dzieci:
  • doświadczają różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do bycia starszakiem, co uczy i daje wiele satysfakcji.
  • młodsze mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenie, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa
  • stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie.
  • starsze mają okazję do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.
  • mogą odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości
  • mogą one uzyskać wsparcie w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie, nie wiedzą jak rozwiązać problem, nie tylko ze strony nauczyciela, ale także starszego kolegi.
  • młodsze zafascynowane starszymi kolegami, obserwują  je i naśladują, ucząc się od nich wielu rzeczy - dzięki temu dużo szybciej się rozwijają.
  • starsze zauważają, że potrafią więcej i że są otaczane podziwem i uwielbieniem maluchów - dzięki temu czują się ważne i nabierają poczucia wartości.
  • dzieci mają szansę zaistnieć w rolach, w których nie mogą nigdy  stanąć w domu rodzinnym (w domu rodzinnym bowiem, dziecko zawsze i niezmiennie jest albo najstarsze, albo średnie, albo najmłodsze)
  • młodsze szybciej adaptują się do przedszkola
  • starsze uczą się opiekuńczości i odpowiedzialności za młodszych kolegów
  • starsze inspirują młodszych kolegów do ciekawych zabaw, stają się przy tym cierpliwe i wyrozumiałe
  • młodsze w towarzystwie starszych stają się bardziej samodzielne i śmiałe
  • są bardzo zżyte ze sobą a także z nauczycielami
  • uczą się współpracy, tolerancji dla młodszych, słabszych mniej zaradnych
  • które są jedynakami mają możliwość sprawdzenia się w roli rodzeństwa


 • Wszystkie dzieci korzystają z zajęć realizowanych w małych zespołach, które wspierają ich wszechstronny rozwój (j. angielski, warsztaty komputerowe, sportowe, plastyczne, teatralne, glottodydaktyczne, gimnastyka korekcyjna) prowadzonych przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami.

 • Funkcjonują grupy profilowane, zgodnie z kwalifikacjami, zamiłowaniami i zainteresowaniami nauczycieli (3 grupy z rozszerzonym językiem angielskim, grupa sportowa, muzyczno-taneczna, plastyczna i plastyczno – informatyczna)
 • Wszystkie dzieci uczestniczą w terapii lub/i profilaktyce logopedycznej z zastosowaniem glottodydaktyki tj. innowacyjnej metody opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego przygotowującej dzieci do nauki czytania i pisania. Podstawą glottodydaktyki jest m.in. prawidłowy rozwój narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe a także słuchowe, doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, nauka prawidłowego wybrzmiewania głosek w izolacji (tzw. głoski trwałe i nietrwałe), przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej, prawidłowe różnicowanie pojęć „głoska” i „litera”

 • Stosujemy Korczakowski system samowychowawczy, któremu sprzyjają grupy rodzinne a także Dziecięce Rady. Posiedzenia Dziecięcej Rady odbywają się w miarę potrzeb. Podstawą oceniania jest określanie uczuć, oczekiwań osób związanych z konfliktem. Cele i zadania Rady Dziecięcej sformułowano w sposób następujący:
  • Docieranie do prawdy, budzenie autorefleksji
  • Utrwalenie właściwych wzorców wychowawczych
  • Eliminowanie niewłaściwych zachowań
  • Nazywanie uczuć i emocji oraz wyrażanie ich w sposób ogólnie akceptowany
  • Akceptowanie uczuć innych ludzi (tolerancji)
  • Rozróżnianie dobra i zła
  • Wyrabianie wrażliwości i empatii
  • Uświadamianie konsekwencji działań
  • Wskazywanie dróg pozytywnego rozwiązania problemu
  • Tworzenie pozytywnego systemu działań naprawczych
  • Wyrabianie umiejętności przebaczania
  • Tworzenie możliwości współpracy wychowanka z wychowawcą
  • Obrona dzieci słabszych, cichych mniej zaradnych
  • Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu
  • Dziecięca Rada jest formą samowychowawczą a nie resocjalizacyjną

 • Prowadzona jest bogata współpraca z rodzicami:
  • Zajęcia otwarte dla rodziców, których celem oprócz możliwości obserwacji własnego dziecka jest zapoznanie rodziców z bogatą ofertą edukacyjną placówki jak również ujednolicenie oddziaływań edukacyjnych przedszkola i domu rodzinnego
  • Imprezy o charakterze rodzinnym: spotkania świąteczne (z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy), spotkania rodzinne (z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty), Festyn Rodzinny z okazji Dnia
  • Zebrania z rodzicami (ogólne i grupowe)
  • Konsultacje indywidualne
  • Strona internetowa, gazetka informacyjna, ulotki okolicznościowe

 • Dzieci korzystają z bogatej oferty wycieczek (w tym spektakli teatralnych, seansów filmowych, lekcji organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej, ogrodzie Zoobotanicznym, Schronisku dla zwierząt, do miejsc użyteczności publicznej, środowisk przyrodniczych itp.).

 • Dorośli:
  • Szanują dzieci
  • Pielęgnują naturalną radość i spontaniczność dzieci
  • Własnym przykładem pokazują właściwe zachowania
  • Dbają o indywidualny rozwój dzieci oparty na ich możliwościach i potrzebach
  • Zauważają indywidualne osiągnięcia i postępy dziecka
  • Wspomagają dzieci
  • Uczą dzieci świadomych wyborów
  • Umożliwiają dzieciom prezentację zdolności i umiejętności w konkursach, przeglądach lub zawodach

 • Absolwenci są otwarci wobec siebie i innych, świadomi swojej wartości i niepowtarzalności, aktywni i twórczy, pełni szacunku dla siebie i innych. Potrafią prezentować swoją wiedzę, umiejętności, zainteresowania, kończyć podjęte działania, w praktyczny sposób korzystać ze swojej wiedzy i umiejętności, przestrzegać ustalonych norm postępowania i zasad zachowania, określać swoje potrzeby i zainteresowania, okazywać swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji, przyjmować porażkę i sukces jako zachętę do dalszego działania, dokonywać samooceny, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, dostrzegać piękno i harmonię w przyrodzie, muzyce i sztuce. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w edukacji szkolnej, chęć uczestnictwa i współdziałania w podejmowanych inicjatywach, organizowanych przedsięwzięciach, znają własne prawa i obowiązki także wartość edukacji językowej


 • „Dziecko chce być dobre
  Jeśli nie umie – naucz
  Jeśli nie wie – wytłumacz
  Jeśli nie może – pomóż”

  Janusz Korczak