tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plRegulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 14 IM. J. KORCZAKA W TORUNIU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 14 im. J. Korczaka odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru .
3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu wniosek (wydruk danych wprowadzonych do systemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
4. Wnioski wraz z załącznikami są składane osobiście upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi

Rozdział II
Zadania dyrektora przedszkola 
1. Ustalenie w porozumieniu z organem prowadzącym terminu rekrutacji dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny 
2. Opracowanie w porozumieniu z organem prowadzącym kryteriów przyjęcia dziecka służących zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego 
3. Ustalenie wartości punktowych kryteriom pierwszeństwa 
4. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej i Przewodniczącego Komisji
5. Podanie do publicznej wiadomości: 
a) terminu rekrutacji i zasad jej prowadzenia 
b) regulaminu rekrutacji 
c) harmonogramu działania Komisji Rekrutacyjnej 
d) praw i obowiązków rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji Komisji
6. Rozstrzyganie odwołań rodziców lub opiekunów prawnych od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
7. Powiadomienie organu prowadzącego o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola 
8. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów prawnych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
9. Archiwizacja dokumentacji rekrutacyjnej 
10. Przyjmowanie dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola 
1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor 
2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 
3. Liczba miejsc wolnych jest ustalona jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola. 
4. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci bez orzeczeń są rekrutowane na tych samych zasadach i wg tych samych procedur. 
5. W przypadku dzieci z orzeczeniami jest możliwie spotkanie konsultacyjne rodziców kandydata z psychologiem przedszkola
6. Harmonogram prac Komisji ustala jej przewodniczący w porozumienia z dyrektorem przedszkola.
7. Komisja Rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Rozdział IV
Komisja rekrutacyjna i jej zadania 
1. Komisja Rekrutacyjna działa w składzie:
a) Przewodniczący komisji – pracownik przedszkola 
b) Członek komisji – pracownik przedszkola
c) Członek komisji – pracownik przedszkola
2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
a) organizację i przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej
b) wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola 
c) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzicach w trakcie prac Komisji i po ich zakończeniu
d) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa
e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich. 
f) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podpisanie ich
g) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie
h) organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej 
i) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w Protokole
j) podpisanie Protokołu przez wszystkich członków Komisji Rekrutacyjnej 
k) przekazanie Protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
3. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest:
a) procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym Regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
d) sporządzenia protokołu postępowania rekrutacyjnego

Rozdział V
Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola i etapy ich procedowania 
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.
3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci powyżej 6 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 10 lat.
4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 letnie.
6. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, Komisja Rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodzina zastępcza)

7. Kiedy po zastosowaniu poniższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art.20 c ust. 5 ustawy o Systemie Oświaty.
8. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami.
9. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie Komisji, Komisja sporządza go w terminie 7 dni od obrad.
10. Protokół Komisji Rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

Rozdział VI
Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą 
2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola 
3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym
4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

Rozdział VII
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych 
dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego 
1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole. 
2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wnioski, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki Akt Osobowych.
5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu. 
6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku, pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą. 
7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenia go na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 2. Powyższy Regulamin obowiązuje od 13 kwietnia 2015.

Toruń dn. 13 kwietnia 2015