tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plWażne informacje

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023Uprzejmie informujemy, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w dniach
od 14.02.2022r. do 02.03.2022r. za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Oferta przedszkoli, wnioski, oświadczenia i wszelkie instrukcje dostępne pod adresem:

www.torun.przedszkola.vnabor.pl


Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:
 • 14.02. – 02.03.2022 do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru
 • do 25.03.2022 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 30.03.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 30.03.2022 od godziny 12:00 do 06.04.2022 do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia


U W A G A !!!


Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!
 • 08.04.2022 do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, mają zapewnione miejsce w nowym roku szkolnym 2022/2023.


Wypełnianie i złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
 1. wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie od 14 lutego 2022r. do 02 marca 2022r. do godz. 15.00;
 2. określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
 3. dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć na trzy sposoby.

Pierwszy sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
W tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu pierwszego wyboru najpóźniej do 02 marca 2022r. do godz. 15.00.
Drugi sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową i podpisać podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP).
W tym celu należy:

 • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • dołączyć w systemie skany dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP) do 02 marca 2022r. do godz. 15.00 przez oboje rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego rodzica.
Trzeci sposób:

Wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
W tym celu należy:

 • wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne w przedszkolu pierwszego wyboru najpóźniej do 02 marca 2022r. do godz. 15.00 (formularz wniosku można otrzymać w każdym przedszkolu),
 • informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego komisja rekrutacyjna z przedszkola pierwszego wyboru.
Szczegółowe zasady rekrutacji


Kryteria rekrutacji


Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (każde kryterium 128 pkt.):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą


Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 pkt.
 • zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt.
 • ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 pkt.
 • kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 pkt.
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola, szkoły lub żłobka – 4 pkt.
 • zadeklarowanie przez rodziców chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 pkt.