tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plStatus prawny

  1. Przedszkole Miejskie nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

  2. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia (Gmina m. Toruń).

  3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 .r poz. 2156 i z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.) i akty wykonawcze do tej ustawy

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – tekst jednolity (Dz. U. z 2016 poz. 1379 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z pózn. zm.)

  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pózn. zm.)

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

  • Statut Przedszkola Miejskiego nr 14 w Toruniu