tlo 
Przedszkole Miejskie nr 14
im. Janusza Korczaka
w Toruniu.


ul. Inowrocławska 44;
87-100 Toruń.

Telefon: 56 652 97 07
e-mail: pm14@vp.plZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się drogą elektroniczną w terminie od 11.02.2019 r. do 8.03.2019 r.

Rodzice będą mogli zapoznać się z zasadami naboru, ofertą przedszkoli oraz zarejestrować się w systemie za pośrednictwem Portalu dla Rodziców.

Terminarz rekrutacji:

  Proszę zapoznać się z poniższym harmonogramem i ściśle przestrzegać terminów:

 • 11.02. – 8.03.2019 r. do godziny 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru
 • do 22.03.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 28.03.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 28.03. od godziny 12:00 – 5.04.2019 r. do godziny 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia
  U W A G A !!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu!
 • 9.04.2019 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

KRYTERIA REKRUTACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Rada Miasta Torunia podjęła Uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 • zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 64 punkty
 • zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko – 32 punkty
 • ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 16 punktów
 • kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko – 8 punktów
 • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka – 4 punkty
 • zadeklarowanie przez rodziców chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie – 2 punkty